ZŠ Nepomucká

Ekologie

Environmentální výchova je jako průřezové téma vyučována v rámci jednotlivých předmětů, především ve výuce přírodovědy a přírodopisu, zeměpisu a výchovy k občanství. Každým rokem probíhá projektový den Den Země, který je zaměřen na ekologickou problematiku.

Škola je od roku 2009 zapojena do projektu recyklohraní. Cílem projektu je prohlubovat u dětí znalosti a dovednosti v oblasti environmentální výchovy. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů škola získává body, které si pak může ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.