Menu
ZŠ Nepomucká

Povinné údaje

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, členěné podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací.

1. Oficiální název

 • Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace
   

2. Důvod a způsob založení

Škola je založena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 (web zřizovatele). Organizace uskutečňuje základní vzdělávání, zájmové vzdělávání a poskytuje služby školního stravování.

Základní škola Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace sdružuje a vykonává činnost:

 • základní školy: IZO  102 385 467
 • školní družiny: IZO  112 400 299
 • školní jídelny:  IZO  112 400 302
   

3. Organizační struktura

 • Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace
  • Školní družina
  • Školní jídelna
 • Škola má 5 pracovišť:
  • hlavní budova v ulici Nepomucká č. p. 139, č. o. 1, Praha 5
   v budově jsou umístěny třídy 1. a 2. stupně ZŠ, tělocvična, kancelář vedení školy,  kancelář hospodářky školy, výdejna obědů
  • odloučené pracoviště v ulici Beníškové  č. p. 1258, č. o. 1, Praha 5
   v budově jsou umístěny třídy 1. stupně ZŠ, školní družina, kancelář hospodářky školní jídelny, školní jídelna
  • odloučené pracoviště (dřevostavba) v ulici Nepomucká  č. p. 1264, č. o. 3, Praha 5
   v budově jsou umístěny třídy 1. stupně ZŠ, školní družina tříd z budov v Nepomucké ulici, malá tělocvična
  • odloučené pracoviště v ulici Zahradníčkova  č. p. 1118, č. o. 2, Praha 5
   v budově jsou umístěny třídy 1. stupně ZŠ, školní družina, výdejna obědů
  • malá tělocvična v ulici Naskové, Praha 5
    

4. Kontaktní spojení

a) Poštovní adresa

 • Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace
  Nepomucká 1/139
  150 00  Praha 5

b) Adresa pro osobní návštěvu

 • Hlavní budova: Nepomucká 1/139, Praha 5
 • Odloučené pracoviště: Beníškové 1/1258, Praha 5

c) Úřední hodiny

 • pondělí – pátek
  7:30 – 8:00
  13:30 – 14:30
  nebo po předchozí domluvě

d) Telefonické spojení

 • ředitelna: +420 257 210 778
 • hospodářka: +420 257 217 828  (spojovatelka)
 • sborovna:
  Nepomucká 1: +420 257 213 053
  Nepomucká 3: +420 257 216 230, +420 257 213 228
  Beníškové 1: +420 266 610 721
 • školní jídelna: +420 266 314 121
 • školní družina: +420 605 807 410, +420 704 298 692

e) Internetové stránky

f) Adresa e-podatelny (e-mail školy)

g) Další elektronické adresy

5. Bankovní spojení

případné platby škole lze poukázat na účet vedený u České spořitelny a.s.

 • hlavní účet:  130886399/0800
 • účet pro platby rodičů:  5492972369/0800
 • školní jídelna:  19-130886399/0800
   

6. IČO organizace

 • 69781761

7. DIČ

škola není plátcem DPH
 

8. Dokumenty

zde

 • školní vzdělávací program
 • školní řád
 • výroční zpráva o činnosti školy
   

9. Žádosti o informace

Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti. Zveřejněnou informací se rozumí taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo pomocí telekomunikačního zařízení. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a získání takové informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne pověřený pracovník informaci žadateli neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není‐li žadateli informace poskytnuta, nebo nepovažuje‐li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná žádost musí obsahovat: označení adresáta, jméno a příjmení žadatele (příp. název a sídlo žadatele) a spojení na něho. Žádost musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Neobsahuje‐li písemná žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ředitel ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní‐li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli.

Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o 10 dnů.

Informace poskytuje ředitel školy a zástupkyně ředitele školy, lze je poskytnout osobně, telefonicky, písemně i elektronickou formou.
 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, oznámení a podněty přijímá a eviduje ředitel školy nebo jeho statutární zástupce v obvyklé pracovní době. Mohou být podány písemně, ústně, nebo v elektronické podobě. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají.

O tom, zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce stížnosti. Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné.

Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. V odůvodněných případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty k vyřízení musí být stěžovatel vyrozuměn.
 

11. Opravné prostředky

Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace, lze podat odvolání k odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 

12. Formuláře

zde

 • žádost o přijetí žáka
 • zápisní list
   

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy
 

a) nejdůležitější používané

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předpisy k fyzickému nahlédnutí jsou přístupné po domluvě v ředitelně školy. 

b) vydané předpisy 

zde

 • Školní řád ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139
 • Pravidla hodnocení žáků ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139
   

15. Úhrady za poskytování informací

Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna na žadatelích požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad

 • vyhotovení opisu vysvědčení 100,- Kč
 • výpis z třídního výkazu, katalogového listu 50,- Kč
 • kopie dokumentu (1 strana) 5,- Kč 
   

16. Licenční smlouvy

 • vzory licenčních smluv - ne
 • výhradní licence - ne
   

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Originál zprávy je k dispozici v ředitelně školy, v elektronické podobě zde

Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsahuje zákonem předepsané údaje.
 

Poskytnuté informace:

 • Počet podaných písemných žádostí o informace
  -0- 
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
  -0-
 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace (bez uvádění osobních údajů)
  -0-
 • Případné další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
  -0-
 • Bylo zaznamenáno množství ústních dotazů, se kterými se žadatelé obraceli na zaměstnance školy, avšak tyto informace škola v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. neevidovala.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11
1
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat