Menu
ZŠ Nepomucká

Informace k zápisu k základnímu vzdělávání

Organizace zápisu, kritéria přijetí.
Zápis do 1. třídy: středa, čtvrtek 10. a 11. 4. 2024

Zapisujeme žáky do ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace

Škola má několik pracovišť, 1. třídy budou umístěny v budovách v Beníškové 1/1258 a Zahradníčkova 2/1118. Nelze zapisovat děti přímo do jednotlivých budov (pracovišť) školy.
Zápis do prvních tříd proběhne v hlavní budově školy v Nepomucké 1/139.

Zápis je podle § 36 odst. 4 školského zákona stanoven v termínu 1. až 30. dubna.
V ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace proběhne zápis do prvních tříd:

 • ve středu 10. 4. a ve čtvrtek 11. 4. 2024 vždy od 14:00 do 18:00
 • v hlavní budově školy v Nepomucké 1/139, Praha 5 – Košíře

Ke školní docházce je třeba přihlásit:

 • dítě, které k 31. 8. 2024 dosáhne věku 6 let (dítě narozené od 1. září 2017 do 31. 8. 2018)
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Ke školní docházce je možné přihlásit i dítě, které k 31. 8. 2024 dosáhne věku 5 let. Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti. Stačí, když žádost podá jeden z rodičů, i přihláška podepsaná jedním rodičem má stejné účinky, jako přihláška podepsaná oběma rodiči. Uvedené platí za předpokladu dobré víry ředitele školy (nemá pochybnosti o shodném názoru rodičů).

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce tuto žádost podat v době stanoveného zápisu (k žádosti je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře či klinického psychologa). V případě povolení odkladu je zákonný zástupce dítěte povinen dostavit se v dalším roce opět k zápisu do prvního ročníku.

Spádové obvody v Praze: https://www.praha.eu/file/3577907/vyhlaska_c._1_2023.pdf

Mapa spádové oblasti: https://www.spadovostpraha.cz/

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

V případě, že by se na školu přihlásilo více uchazečů s právem na přijetí (= spádových uchazečů), než je počet volných míst, tak se jako řešení nabízí losování. U nepřijatých spádových uchazečů trvá povinnost obce zajistit docházku v základní škole (stanovisko odboru legislativy MŠMT).

Losování uchazečů proběhne pod přidělenými registrovanými čísly. Proběhne za účasti ředitele školy (nebo zástupkyně ředitele školy), zástupce zřizovatele, zástupce z řad pedagogů a zástupce z řad rodičů. Průběh a výsledky musí být zaznamenány v písemném protokolu a podepsán zástupci losování. Protokol bude zveřejněn na webu školy a ve vývěsce přístupné veřejnosti.

Ředitel rozhoduje o přijetí uchazeče do ZŠ na základě žádosti podané prostřednictvím datové schránky či písemné žádosti opatřené podpisem zákonného zástupce. V případě, že je žádost podána elektronicky (e-mailem), musí rodiče doplnit do žádosti podpis.

Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě a v případě záporného rozhodnutí je doručováno prostřednictvím datové schránky, pokud ji má zákonný zástupce dítěte zřízenu, do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte, popř. osobním předáním oproti podpisu.

Před vydáním rozhodnutí musí být účastníkovi dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu. Pokud zákonný zástupce využije možnosti nahlédnutí do spisu, sepíše správní orgán o tomto úkonu písemný protokol.

Odvolání. Zákonný zástupce účastníka řízení, kterým je dítě, může podat odvolání proti rozhodnutí příspěvkové organizace, zastoupené ředitelem školy, v 15denní lhůtě, která běží od následujícího dne po oznámení. Odvolání podává zákonný zástupce k MHMP prostřednictvím školy.

zapisdozs-praha5.praha

Shrnutí informací k průběhu zápisu

ZÁPIS
Proběhne tradičním způsobem, tím se rozumí, předání zápisových dokumentů škole (žádost o přijetí) a krátký rozhovor pedagoga s předškolákem.

APLIKACE
Pro zápis dětí do prvních tříd v městské části Praha 5, mohou zákonní zástupci využít aplikaci https://zapisdozs-praha5.praha.eu. Do této aplikace zaregistrují údaje svého dítěte a následně si mohou vytisknout žádost o přijetí, případně žádost o odklad povinné školní docházky (v případě žádosti o odklad nepředávejte škole žádost o přijetí).

ŽÁDOST
Vytištěnou a podepsanou žádost doručí zákonný zástupce škole v době zápisu. Může k tomu využít soukromou datovou schránku, e-mail s elektronickým podpisem, poštovní doručení nebo osobní předání zaměstnancům školy. V žádosti lze v poznámce uvést, o které pracoviště školy má zákonný zástupce zájem, předat informaci o sourozenci na škole, případně upozornit na speciálně vzdělávací potřeby dítěte.

DEN ZÁPISU
Preferujeme osobní předání, které je možné ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2024 vždy
od 14.00 do 18.00. V rezervačním systému aplikace si zákonný zástupce předem určí čas návštěvy, předání dokumentů proběhne v určených učebnách školy.

MÍSTO
Přijímání žádostí o přijetí proběhne v hlavní budově školy v Nepomucké 1/139.

DOKLADY
Pro rychlé vyřízení přijímání žádostí žádáme zákonné zástupce, aby přicházeli s vyplněnou a podepsanou žádostí, s připraveným rodným listem dítěte a občanským průkazem.

ODKLAD PŠD
O odklad žádá zákonný zástupce ředitele spádové školy. Podepsanou žádost o odklad (doporučujeme generovat z aplikace) je třeba doručit škole v době zápisu (nejdéle však do 30. 4. 2024). K žádosti doložte doporučení z poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

 


Vyjádření k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)

Před vydáním rozhodnutí má účastník možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 • s podklady se lze seznámit v kanceláři ředitele školy (Nepomucká 1/139, Praha 5)
  29. 4. 2024 od 13.00 do 16.00 hodin, případně v jiném termínu, po předběžné domluvě
 • vyjádřit se k podkladům je možné do 6. 5. 2024 do 16.00 hodin

e-mail: reditelna@nepomucka.cz
tel.: 257 210 778

 

Nahlížení do spisu (§ 38 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)

Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu. Pro nahlížení do spisu byla určena následující doba:

 • 29. 4. 2024 od 13.00 do 16.00 hodin

případně v jiném termínu, po předběžné domluvě

e-mail: reditelna@nepomucka.cz
tel.: 257 210 778

Přílohy

Spádové obvody v Praze

vyhlaska_c._1_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 770,16 kB
Datum vložení: 1. 4. 2024 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2024 7:59

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11
1
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat