ZŠ Nepomucká

Informace k přijímání žáků do 6. ročníku

pro školní rok 2023/2024 - ​​​přestup žáka z jiné základní školy

Každý rok se do tříd našeho šestého ročníku hlásí žáci z jiných škol. Jsme spádovou školou pro děti ze ZŠ Podbělohorská s bydlištěm v ulicích, které má naše zařízení určeno vyhláškou. Vzhledem k tomu, že ZŠ Podbělohorská nemá zřízen druhý stupeň, je přijímání žáků z této školy prioritou.

Zajištění výuky žáků v šestých třídách je spojeno se znalostí následujících skutečností:

 • počet žáků ZŠ Nepomucká, kteří odcházejí na 8letá gymnázia a na jiné ZŠ
 • počet žáků školy, kteří pokračují do 6. tříd v ZŠ Nepomucká
 • počet otvíraných 6. tříd

Jmenované skutečnosti jsou zřejmé teprve po ukončení přijímacího řízení na střední školy a jiné základní školy. Až v této době lze rozhodnout o přijímání žáků do našeho 6. ročníku.

Z tohoto důvodu žádáme zákonné zástupce, kteří uvažují o přihlášení svých dětí na naši školu (do 6. ročníku, od 1. 9. 2023), aby v termínu 1. 5. 2023 – 31. 5. 2023 požádali o přijetí na ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, Praha 5, příspěvková organizace. Formulář žádosti je ke stažení na webu školy, případně si lze vyzvednout ve škole (nebo vyžádat e-mailem na reditelna@nepomucka.cz).

Vedení školy bude při rozhodování o stanovení počtu tříd a žáků v jednotlivých třídách šestého ročníku vycházet z předpokládaného počtu stávajících žáků školy a množství podaných žádostí o přijetí na školu (přestup), a to k uvedenému datu 31. května 2023.


V době do 31. května 2023 nemá termín podání žádosti o přijetí na školu žádný vliv na následné rozhodnutí ředitele školy, zda žádosti bude/nebude vyhověno. Doporučujeme proto rodičům podávat žádosti o přijetí na školu až v období od 1. května 2023 (do 31. 5. 2023). Prosíme zájemce, aby žádosti nepodávali v dřívějším termínu. Vyrozumění o přijetí/nepřijetí žáka do 6. ročníku obdrží zákonní zástupci žáka nejpozději do konce června 2023.


Základní prioritou vedení školy je zabezpečení:

 • dostatečného počtu míst pro spádové žáky
 • prostor k výuce (třídy, odborné učebny)
 • personálního úseku

Obecné informace:

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Nelze předem vyloučit vyšší počet zájemců o docházku do budoucího šestého ročníku, než budeme moci přijmout. Ke všem žádostem o přijetí je nutno přistupovat dle stejných pravidel. U žáků s trvalým bydlištěm mimo spádové ulice ZŠ Nepomucká, není rozhodujícím kritériem datum podání žádosti o přestup.   


Kritéria pro přijímání dětí do 6. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024
Posouzení žádostí proběhne do 9. 6. 2023.

 1. Přednostně se přijímá žákyně/žák s trvalým pobytem (bydlištěm) ve spádovém obvodu
  ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace.
 2. Poté dítě s trvalým pobytem v obvodu Praha 5, mimo spádový obvod ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace.
 3. Následně dítě s trvalým pobytem v Praze
 4. Dále žákyně/žák, jehož sourozenec je již žákem ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace.
 5. V případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los.

Vlastní losování provedou tři zaměstnanci školy v přítomnosti nejméně jednoho zástupce Školské rady ZŠ Praha 5 – Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace.
 

Časté otázky
 

Do které školy dítě přihlásit?
Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. i jinou než spádovou.

Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?
Ve školním r. 2023/24 se počítá s otevřením tří šestých tříd.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do školy?
Podáním písemné přihlášky (Žádosti o přijetí na školu) se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí obdrží zákonní zástupci bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud není řízení pozdrženo.
Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání k MHMP. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu (MHMP).

Je možné si vybrat, s kým naše dítě bude chodit do třídy, případně s kým nebude?
Vyhovět těmto přáním je nesnadné. Zájmy rodičů v rámci celého ročníku jsou mnohdy protichůdné. Máme zájem vašemu přání vyhovět, ne vždy se to ale podaří. Musíme především zajistit vhodné podmínky pro práci tříd a jednotlivých žáků – zohlednit celkové počty ve třídách, dělení tříd na jazyky, velikost učeben…

Bude se vědět již po přijetí do školy, kdo bude třídním v jednotlivých třídách? Můžeme si vybrat třídního učitele/učitelku?
Toto rodičům a dětem nemůžeme slíbit. Třídnictví stanoví ředitel školy zpravidla na konci června, může se však stát, že z nepředvídatelných důvodů se jmenování třídních učitelů změní těsně před začátkem nového školního roku. Proto není možné sdělit přiřazení žáka k třídnímu učiteli už v době přihlášení na školu.

Datum vložení: 20. 3. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2023 15:37

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
1
2 3 4
5 6
1
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat